Analyser


  • Rapport 1

Danmarks potentialer - muligheder og udfordringer

Dansk velstand kan vokse, hvis vi kan levere. Danmark står stærkt i brancher, hvor den globale efterspørgsel ventes at stige kraftigt. Det gælder i særlig grad skibsfart og medicinalindustrien. Samtidig tegner verdens behov for danske varer til at vokse hurtigere end vores evne til at producere. Det viser en analyse af Danmarks styrker og muligheder fra Small Great Nation, som Deloitte og Kraka står bag.

Billede_Analyse_Stor_Potentiale.jpg

I jagten på at finde ud af hvad Danmark skal leve af på lang sigt, er nogle af de helt centrale spørgsmål: Hvor står dansk erhvervsliv stærkt i dag, og hvor forventes verdens efterspørgsel at være i fremtiden?

Et nyudviklet ’potentialediagram’ fra initiativet Small Great Nation, som Deloitte og Kraka står bag, bringer nye svar frem. Og meget tyder på, at Danmark står særdeles stærkt rustet til fremtiden.

”Danmark står så heldigt, at verdens efterspørgsel frem mod 2040 vokser mest på nogle af de områder, hvor vi i forvejen har en global styrkeposition. Det gælder i særlig grad inden for skibsfart og medicinalindustrien. Analysen viser faktisk en helt generel tendens til, at efterspørgslen efter danske varer vokser mest i de brancher, hvor vi i forvejen er stærke. Det er et godt udgangspunkt, når vi leder efter svar på, hvordan vi i fremtiden bevarer vores danske velstand,” siger Peter Mogensen, direktør for Kraka.

Han peger på, at der ifølge analysen er brancher, hvor Danmark ikke har en særskilt styrkeposition, men hvor vi har gode vækstmuligheder, fordi der forventes høj global vækst i efterspørgslen. Det gælder f.eks. IT, forskning og en række private tjenesteydelser.

Grafik_Potentiale.jpg

Danmark kan gå efter den ekstra vækst
En yderligere konklusion fra potentialediagrammet er, at Danmark kan få svært med at følge med efterspørgslen.

”Vi står med et positivt problem. Efterspørgslen efter de ydelser, vi danskere er dygtige til at levere, vil være høj – og også højere, end vi kan efterkomme. Behovet for danske varer vil vokse med 2,4 procent om året frem til 2040, mens vi kun kan producere cirka 2 procent mere om året. Det betyder, at vi går glip af en masse velstand, hvis ikke vi kan følge med og levere de varer, som verden gerne vil købe af os, siger Anders Dons, nordisk CEO for Deloitte og tilføjer:

”Derfor rejser det her nogle store spørgsmål om, hvorvidt vi ønsker at række ud efter den ekstra vækst og fastholde vores internationale konkurrencekraft. Det kræver dog, at vi sætter ind på at sikre øget produktivitet, bedre uddannelse og forskning, outsourcing til andre lande samt tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft”.

Det går jo egentlig meget godt
Potentialediagrammet er baseret på OECDs forventninger til udviklingen i global efterspørgsel og beregninger af, hvor store markedsandele Danmark har globalt i forskellige brancher. Det indgår i rapporten ’Muligheder og udfordringer’, som er den første hovedrapport fra Small Great Nation. Den præsenteres i dag på konferencen Small Great Nation i Tivoli Congress Center.

De forgangne måneder har initiativet også udmøntet sig i tre delrapporter om henholdsvis institutionskvalitet, produktivitet og globalisering. Peter Mogensen og Anders Dons er enige om, at de foreløbige analyser giver grund til positive fremtidsforventninger for Danmark.

”Det går overordnet ganske godt. Vi har stærke offentlige institutioner, selv om vi er dalet lidt i kvalitet, og som noget helt nyt har vi fundet ud af, hvor centralt det er for et samfunds velstand, at borgerne lever i og driver forretning i et samfund, hvor rammerne er præget af velfungerende systemer, retssikkerhed og lavt bureaukrati. Vi kan også se, at Danmark ikke har et særskilt produktivitetsproblem. Vores vækst i produktiviteten er ikke så høj, men vi holder trit med andre lande, vi normalt sammenligner os med,” siger Peter Mogensen.

Anders Dons hæfter sig ved globaliseringens udvikling.

”Vi oplevede en globaliseringsbølge op mod finanskrisen, men siden da er udviklingen bremset op. Vi har i hele landet opnået store fordele i form af øget velstand og billigere varer gennem den internationale arbejdsdeling og effektivisering. Men udflytningen af arbejdspladser ramte i særlig høj grad i Syd-, Midt- og Vestjylland, så det er særligt i disse områder, at man har følt omstillingspresset kraftigt Udviklingen er nu bremset op, og intet tyder på, at vi står over for nye knæk i kurven, som vi så efter åbningen af markederne mod Kina og Østeuropa.”.

Anders Dons peger også på, at Danmark har kunnet tiltrække den nødvendige udenlandske arbejdskraft.

”På 10 år er den danske arbejdsstyrke steget fra 5% til tæt på 10% udlændinge. Der er ingen tvivl om, at det har været med til at skabe værdi og fastholde vores velstand, at dansk erhvervsliv har haft kunnet klare efterspørgslen på den måde. Hvis vi skal høste gevinsterne af den forestående højkonjunktur er det afgørende vigtigt, at danske virksomheder har adgang til udenlandsk arbejdskraft” siger Anders Dons.

Over de næste to år vil Small Great Nation gå yderligere i dybden med temaer såsom sammenhængskraften i samfundet, vækst, arbejdsliv samt velfærdsstatens fremtid.

Efter dagens officielle kick-off af initiativet vil der være mulighed for offentligheden til at engagere sig i initiativet og bidrage til anbefalinger for Danmarks fremtid på www.sgnation.dk   

Download rapporten her

Seneste analyser

Næsten hver femte underviser i folkeskolen uden en læreruddannelse

Denne analyse viser, at færre og færre blandt de dygtigste unge bliver lærere, og flere ikke-læreruddannede underviser i folkeskolen. Samtidig arbejder en stor del af de læreruddannede slet ikke med faget. Yderligere har folkeskolen fortsat svært ved at fastholde de dygtigste lærere, og danske lærere har et færdighedsniveau, som ligger under de øvrige nordiske lande.

Øget velstand og kortere ugentlig arbejdstid

I denne analyse udfordrer vi den generelle opfattelse af, at de danske offentlige finanser nu er endegyldigt holdbare. Danskerne har i mange år, bl.a. via aftaler mellem arbejdsmarkedets parter, vekslet en del af den økonomiske fremgang til en kortere arbejdstid. Det fortsætter sandsynligvis fremover og det vil koste økonomisk velstand og gøre de offentlige finanser i Danmark uholdbare.

The high-hanging fruits

Since the mid-00s, a number of reforms have been implemented in Denmark, which have increased prosperity and improved public finances. We call them the “low-hanging fruits”. In the future, we need to harvest the “high-hanging fruit” in order to increase prosperity and welfare for the benefit of the Danes. But what does it take for us to reach them?

De højthængende frugter

Siden midten af 00’erne er der gennemført en række reformer i Danmark, som har øget velstanden og forbedret de offentlige finanser. Dem kalder vi de lavthængende frugter. Fremover skal vi høste de højthængende frugter, hvis vi fortsat vil øge velstanden og velfærden til gavn for danskerne. Men hvad skal der til for, at vi kan nå dem?