Analyser


  • Rapport 1

Danmarks potentialer - muligheder og udfordringer

Dansk velstand kan vokse, hvis vi kan levere. Danmark står stærkt i brancher, hvor den globale efterspørgsel ventes at stige kraftigt. Det gælder i særlig grad skibsfart og medicinalindustrien. Samtidig tegner verdens behov for danske varer til at vokse hurtigere end vores evne til at producere. Det viser en analyse af Danmarks styrker og muligheder fra Small Great Nation, som Deloitte og Kraka står bag.

Billede_Analyse_Stor_Potentiale.jpg

I jagten på at finde ud af hvad Danmark skal leve af på lang sigt, er nogle af de helt centrale spørgsmål: Hvor står dansk erhvervsliv stærkt i dag, og hvor forventes verdens efterspørgsel at være i fremtiden?

Et nyudviklet ’potentialediagram’ fra initiativet Small Great Nation, som Deloitte og Kraka står bag, bringer nye svar frem. Og meget tyder på, at Danmark står særdeles stærkt rustet til fremtiden.

”Danmark står så heldigt, at verdens efterspørgsel frem mod 2040 vokser mest på nogle af de områder, hvor vi i forvejen har en global styrkeposition. Det gælder i særlig grad inden for skibsfart og medicinalindustrien. Analysen viser faktisk en helt generel tendens til, at efterspørgslen efter danske varer vokser mest i de brancher, hvor vi i forvejen er stærke. Det er et godt udgangspunkt, når vi leder efter svar på, hvordan vi i fremtiden bevarer vores danske velstand,” siger Peter Mogensen, direktør for Kraka.

Han peger på, at der ifølge analysen er brancher, hvor Danmark ikke har en særskilt styrkeposition, men hvor vi har gode vækstmuligheder, fordi der forventes høj global vækst i efterspørgslen. Det gælder f.eks. IT, forskning og en række private tjenesteydelser.

Grafik_Potentiale.jpg

Danmark kan gå efter den ekstra vækst
En yderligere konklusion fra potentialediagrammet er, at Danmark kan få svært med at følge med efterspørgslen.

”Vi står med et positivt problem. Efterspørgslen efter de ydelser, vi danskere er dygtige til at levere, vil være høj – og også højere, end vi kan efterkomme. Behovet for danske varer vil vokse med 2,4 procent om året frem til 2040, mens vi kun kan producere cirka 2 procent mere om året. Det betyder, at vi går glip af en masse velstand, hvis ikke vi kan følge med og levere de varer, som verden gerne vil købe af os, siger Anders Dons, nordisk CEO for Deloitte og tilføjer:

”Derfor rejser det her nogle store spørgsmål om, hvorvidt vi ønsker at række ud efter den ekstra vækst og fastholde vores internationale konkurrencekraft. Det kræver dog, at vi sætter ind på at sikre øget produktivitet, bedre uddannelse og forskning, outsourcing til andre lande samt tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft”.

Det går jo egentlig meget godt
Potentialediagrammet er baseret på OECDs forventninger til udviklingen i global efterspørgsel og beregninger af, hvor store markedsandele Danmark har globalt i forskellige brancher. Det indgår i rapporten ’Muligheder og udfordringer’, som er den første hovedrapport fra Small Great Nation. Den præsenteres i dag på konferencen Small Great Nation i Tivoli Congress Center.

De forgangne måneder har initiativet også udmøntet sig i tre delrapporter om henholdsvis institutionskvalitet, produktivitet og globalisering. Peter Mogensen og Anders Dons er enige om, at de foreløbige analyser giver grund til positive fremtidsforventninger for Danmark.

”Det går overordnet ganske godt. Vi har stærke offentlige institutioner, selv om vi er dalet lidt i kvalitet, og som noget helt nyt har vi fundet ud af, hvor centralt det er for et samfunds velstand, at borgerne lever i og driver forretning i et samfund, hvor rammerne er præget af velfungerende systemer, retssikkerhed og lavt bureaukrati. Vi kan også se, at Danmark ikke har et særskilt produktivitetsproblem. Vores vækst i produktiviteten er ikke så høj, men vi holder trit med andre lande, vi normalt sammenligner os med,” siger Peter Mogensen.

Anders Dons hæfter sig ved globaliseringens udvikling.

”Vi oplevede en globaliseringsbølge op mod finanskrisen, men siden da er udviklingen bremset op. Vi har i hele landet opnået store fordele i form af øget velstand og billigere varer gennem den internationale arbejdsdeling og effektivisering. Men udflytningen af arbejdspladser ramte i særlig høj grad i Syd-, Midt- og Vestjylland, så det er særligt i disse områder, at man har følt omstillingspresset kraftigt Udviklingen er nu bremset op, og intet tyder på, at vi står over for nye knæk i kurven, som vi så efter åbningen af markederne mod Kina og Østeuropa.”.

Anders Dons peger også på, at Danmark har kunnet tiltrække den nødvendige udenlandske arbejdskraft.

”På 10 år er den danske arbejdsstyrke steget fra 5% til tæt på 10% udlændinge. Der er ingen tvivl om, at det har været med til at skabe værdi og fastholde vores velstand, at dansk erhvervsliv har haft kunnet klare efterspørgslen på den måde. Hvis vi skal høste gevinsterne af den forestående højkonjunktur er det afgørende vigtigt, at danske virksomheder har adgang til udenlandsk arbejdskraft” siger Anders Dons.

Over de næste to år vil Small Great Nation gå yderligere i dybden med temaer såsom sammenhængskraften i samfundet, vækst, arbejdsliv samt velfærdsstatens fremtid.

Efter dagens officielle kick-off af initiativet vil der være mulighed for offentligheden til at engagere sig i initiativet og bidrage til anbefalinger for Danmarks fremtid på www.sgnation.dk   

Download rapporten her

Seneste analyser

Kommer Danmark til at mangle 99.000 faglærte i 2030?

I den seneste tid har der været stort politisk fokus på strukturel mangel på faglært arbejdskraft. I dette notat undersøger vi denne problemstilling. Hvordan har arbejdsmarkedet historisk tilpasset sig, når der har været mangel på bestemte typer arbejdskraft? Det giver en idé om, hvad en eventuel mangel på faglærte vil betyde frem mod 2030. Vi konkluderer, at der sandsynligvis ikke vil opstå en egentlig mangel på 99.000 faglærte i 2030.

EU-samarbejdet - en god deal for Danmark?

De seneste år har ustabilitet præget verden. Flygtningekrisen, Brexit, den grønne omstilling og coronakrisen har udfordret EU’s evne til at skabe sammenhold, når det virkelig gælder. Derfor er det oplagt at spørge, om EU-samarbejdet er en god deal for Danmark? Dét har vi undersøgt.

The EU membership - a good deal for Denmark?

This new report investigates the EU collaboration - seen from a Danish and global perspective. What is Denmark's outcome of the membership? What are the consequences of Brexit? And can the EU become a global player that provides solutions to challenges that the whole world is facing? Dive into these topics, and many more, in the report.

Danmark er kommet relativt godt gennem coronakrisen

Den 12. marts er det et år siden, at Danmark lukkede ned for at begrænse smitten af coronavirus. I dette notat gør vi status på, hvordan Danmark indtil videre er kommet igennem coronapandemien. Vi ser på to centrale aspekter: sundhed og samfundsøkonomi. Vores opgørelse viser, at Danmark er kommet bedre gennem krisen end størstedelen af de lande, vi normalt sammenligner os med i og uden for Europa.